Thiết kế là những gì liên kết sự sáng tạo và đổi mới. Nó định hình các ý tưởng để trở thành những đề xuất thực tiễn và hấp dẫn người dùng hoặc khách hàng. Thiết kế có thể được mô tả như sự triển khai sáng tạo đến một mục đích cụ thể nào đó.

    Hầu hết các kết quả của design đều trực quan (có thể nhìn thấy), và nó xuất phát từ một định nghĩa đơn giản khác: ‘Thiết kế là tất cả những gì xung quanh bạn, mọi thứ do con người làm ra đều đã được thiết kế, dù có ý thức hay vô thức’.

Chúng tôi sẽ cung cấp những kiến thức cho từng lĩnh vực như sau:

  Kiến thức thiết kế

  Kiến thức quảng cáo

  Kiến thức thương hiệu

  Kiến thức sản xuất chương trình

  Kiến thức trang trí nội - ngoại thất

  Kiến thức website